Cabinet Individual de Insolventa Rentea Afrodita Nicoleta Mai multe detalii

Arrow up
Arrow down

Servicii (21)

Asiguram servicii de contabilitate,servicii salarizare ce presupun mentinerea saptamanala, lunara si anuala a registrelor financiare si presupun : 

 • contabilitate primara
 • consultanta contabila
 • inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare puse la dispozitie de regula in perioada 1-10 ale lunii pentru luna anterioara sau ori de cite ori este necesar;

Cursul de schimb utilizat la determinarea bazei de impozitare a TVA este diferit de cursul de schimb utilizat pentru inregistrarea operatiunilor in contabilitate.

La inregistrarea in contabilitate se utilizeaza cursul de schimb valutar stabilit conform Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobata prin OMFP 3055/2009. In conformitate cu prevederile pct. 185 alin. (5) din aceste reglementari, o tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiuni In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii, urmand ca factura sa soseasca ulterior, conform pct. 184 alin. (4) cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor.

La determinarea bazei de impozitare a TVA

se utilizeaza cursul de schimb stabilit conform prevederilor art. 139 indice 1 din Codul fiscal. Potrivit acestuia, daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.

Incepind cu 1 ianuarie 2014 prin OUG 102/2013 se produc modificari ale Legii 571/2003 privind Codul Fiscal dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins"i) impozit pe constructii."

2. La articolul 11, alineatele (1^1)-(1^4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:"(1^1) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, declarati inactivi conform art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor prevazute de prezenta lege, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate.

Ce este TVA?

Scris de 11 Dec,2013

Taxa pe valoarea adaugata

(prescurtat TVA, VAT în engleză) este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv.

TVA este un impozit încasat în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare.

După exercitarea dreptului de deducere, agenții economici impozabili care au participat la ciclul economic virează soldul TVA la bugetul de stat.

Sursa: Wikipedia

Plata TVA la incasare devine optionala de la 1 ianuarie 2014

Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala a hotarit ca de la de 1 ianuarie 2014 sistemul TVA la incasare devine optional pentru agentii economici a caror cifra de afaceri din anul precedent nu a depasit plafonul de 2,25 milioane de lei.

Aplicarea obligatorie a sistemului de TVA la incasare a creat distorsiuni in piata si a dezavantajat firmele mici si mijlocii.

Agentii economici pot continua, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, aplicarea sistemului TVA la incasare, fara depunerea vreunei notificari, daca sunt eligibile pentru acest sistem, si pot solicita oricand sa fie radiate din registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul prin depunerea unei notificari.

Despre dividende

Scris de 27 Dec,2013

Dividendul este o cota din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui asociat

in raport cu acțiunile pe care le poseda.

Dividendele pot fi distribuite dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, nu in timpul exercitiului financiar.

efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:

 • o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică
 • o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu răscumpărarea titlurilor de participare la persoana juridică, alta decât răscumpărarea care face parte dintr-un plan de răscumpărare, ce nu modifică procentul de deținere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridică
 • o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice
 • o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanți.

Leul a continuat deprecierea in sesiunea inerbancara de vineri 10 ianuarie 2014-cu o crestere de 1.57 bani, ajungand pina la 4.5447 lei/euro.

Acesta e cel mai ridicat nivel din ultimele 7 luni, apropiindu-se de cea mai mare valoare din 2013.

Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a precizat, totodată, ca variaţiile de 5% ale leului sunt "normale".

"Credem că mişcarea (scăderea leului - n.r.) nu este susţinută de o schimbare a sentimentului investitoilor faţă de activele locale, întrucât deprecierea de circa 1% de ieri a leului a avut loc pe fondul unor evoluţii plate ale monedelor regionale (...) Ne menţinem astfel perspectiva pozitivă asupra leului şi credem că deprecierea recentă va fi corectată", se arată într-o analiză ING Bank transmisă vineri.

 • Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010

  . Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE (PFA) – contribuabili la sistemele publice de pensii si asigurari sociale de sanatate.

Codul fiscal la art. 292^ 21 alin. (1) lit b) prevede ca Persoanele fizice autorizate (PFA), inclusiv cele supuse impunerii pe baza de norma de venit, au calitatea de contribuabili la sistemele publice de pensii si de asigurari sociale de sanatate.

Baza de calcul, art. 296^ 22 alin. (1) si alin (2):

a) contributie de asigurari sociale: valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 49 din Codul fiscal, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit

DECLARATII 392 A si 392 B – termen de depunere 25 februarie 2014

Formularul cod 392 A "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2013.", se depune de persoanele juridice impozabile care, la 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Sunt supuse acestei raportari persoanele juridice a caror cifra de afaceri la 31.12.2013 este inferioara sumei de 220.000 lei .

Declaratia va cuprinde :

 • suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, precum si suma taxei aferente

Personele juridice ca nu efectuat livrari de bunuri si prestari de servicii in anul de referinta nu vor depune declaratia.

OUG nr.8/2014 publicata in Monitorul Oficial nr.151/2014

Modificari la Codul de procedura fiscala:

La articolul 20, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„e) veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intra sub incidenta acestor prevederi veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.”

Prevederile Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3.055/2009 stabilesc tratamentul aplicat rezultatului exercitiului financiar, rezultatului reportat, repartizarii profitului si acoperirii pierderii contabile astfel:

Art. 248. - (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

(2) Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.

(3) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

30 MAI 2014 (150 zile de la data incheierii exercitiului financiar)
Legea contabilitatii nr.82/1991 art 28 stipuleaza ca societatile comerciale, societatile /companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare dezvoltare, societatile cooperatiste, precum si celelalte persoane juridice au obligatia intocmirii situatiilor anuale inclusive in situatia funziunii, divizarii, lichidarii.

Regulile privind depunerea acestor situatii pentru anul fiscal 2013 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.79/2014 publicat in Monitorul Oficial nr.70/29.01.2014

Obiectul expertizei contabile este reprezentat de dosarele de ancheta, cercetare sau judecata, expertiza contabila avand ca obiectiv lamurirea unor fapte care are legatura strict cu cauza.

Serviciile de expertiza contabila presupun efectuarea de expertize la cerere in cazul situatiilor contabile rezultate din desfasurarea unor contracte comerciale intre parti.

Succesul unei companii depinde in mare masura de calitatea resurselor umane, de nivelul de pregatire si creativitate a personalului. Specialistul in resurse umane are un rol important in cadrul oricarei firme.

El trebuie sa gestioneze personalul din intreaga companie, sa o motiveze si sa ii ofere perspectiva unei dezvoltari profesionale.

Ne ocupam de:

 • generare registru REVISAL conform HG 500.

Serviciile de consultanta in afaceri constituie un suport pentru cresterea performantei societatii si optimizarea costurilor acesteia.

Consultanta in afaceri cuprinde o analiza financiar diagnostic a societatii, identificarea punctelor tari si slabe ale societatii precum si metode pentru rentabilizare si maximizare profituri.

Asiguram consultanta in vederea identificarii de surse de finantare.

Asiguram urmatoarele:

Serviciile de audit financiar asigura:

 • auditul situatiilor financiare

 • misiuni speciale de audit
 • auditul raportarilor financiare

Toate aceste documente sint intocmite la cererea institutiilor sau a fondurilor financiare internationale.

Auditul financiar are in vedere evidentierea activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii in situatiile financiare anuale.

Concluziile auditorilor vor conduce la un mod mai eficient de a folosi informatia contabila si vor arata performantele sistemelor de informare, organizare si control intern.

Cabinetul Individual de Audit este specializat in servicii de audit financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).

Auditul financiar presupune: