Cabinet Individual de Insolventa Rentea Afrodita Nicoleta Mai multe detalii

Arrow up
Arrow down

Modificari la Codul de procedura fiscala

Scris de 07 Mar,2014

OUG nr.8/2014 publicata in Monitorul Oficial nr.151/2014

Modificari la Codul de procedura fiscala:

La articolul 20, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„e) veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intra sub incidenta acestor prevederi veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.”

 

La articolul 74, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

„(21) Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit si detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati diferite vor opta pentru stabilirea localitatii sau localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2). Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a «Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit».”

La articolul 1473, dupa alineatul (4) se introduce unnou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), diferentele negative de TVA stabilite de organele de inspectie sau sumele neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii decontului, din diferentele de TVA de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, prin decizii a caror executare a fost suspendata de instantele de judecata, potrivit legii, nu se adauga la suma negativa sau la taxa de plata cumulata, dupa caz, rezultate in perioadele in care este suspendata executarea deciziei. Aceste sume se cuprind in decontul perioadei fiscale in care a incetat suspendarea executarii deciziei, in vederea determinarii sumei negative a taxei, cumulata, sau, dupa caz, a taxei de plata, cumulata.”

La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise:

a) autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;

b) autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate in baza unor conventii;

c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;

d) oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului in cauza;

e) in alte cazuri prevazute de lege.”

Articolul 49- Mijloace de proba se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Constituie proba orice element de fapt care serveste laconstatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege

(2) Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:

a) solicitarea informatiilor, de orice fel, din partea contribuabililor si a altor persoane;

b) solicitarea de expertize;

c) folosirea inscrisurilor;

d) efectuarea de cercetari la fata locului;

e) efectuarea, in conditiile legii, de controale curente, operative si inopinate sau controale tematice, dupa caz

(3) Probele administrate vor fi coroborate si apreciate tinandu-se seama de forta lor doveditoare recunoscuta de lege.”

La articolul 56, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

„(6) Ori de cate ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de catre o persoana fizica sau juridica care exercita activitati specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanta fiscala, audit financiar, expertiza contabila, evaluare, documentul trebuie sa contina in mod obligatoriu si datele de identificare ale persoanei in cauza.”

Dupa articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 831, cu urmatorul cuprins:

Art 831 Certificarea declaratiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

(1) Contribuabilii pot optapentru certificarea declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de catre un consultant fiscal care a dobandit aceasta calitate potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala si care este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala

(2) Certificarea declaratiilor fiscale se realizeaza cu/fara rezerve, potrivit normelor de certificare aprobate, in conditiile legii, de Camera Consultantilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Documentele care se incheie ca urmare a certificarii trebuie sa cuprinda obligatoriu explicatii cu privire la cuantumul si natura creantei fiscale declarate, precum si, dupa caz, cauzele care au generat rectificarea, iar in cazul unei certificari cu rezerve, motivatia acesteia

(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se aproba procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal potrivit normelor prevazute la alin. (2), precum si procedura privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali

(4) Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal care nu este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sau de catre o persoana care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect lipsa certificarii

(5) Organul fiscal va notifica contribuabilul in cazul in care constata ca a fost depusa o declaratie fiscala certificata de un consultant fiscal care nu este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sau de catre o persoana care nu are calitatea de consultant fiscal, potrivit legii. In cazul in care certificarea nu se depune in termen de 30 de zile de la notificare, sunt aplicabile prevederile alin. (4)

(6) Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal reprezinta un criteriu de evaluare in analiza de risc efectuata de organul fiscal in scopul selectarii contribuabililor pentru inspectia fiscala.”

Dupa titlul VI1 se introduce un nou titlu, titlul VI2, cuprinzand articolul 933, cu urmatorul cuprins:

„TITLUL VI2 - Controlul antifrauda

Art 933Reguli privind controlul operativ si inopinat

(1) Controlul operativ si inopinat se efectueaza de catre inspectorii antifrauda, cu exceptia celor din cadrul Directiei de combatere a fraudelor, in conditiile legii

(2) Controlul operativ si inopinat se poate efectua si in scopul realizarii de operatiuni de control tematic care reprezinta activitatea de verificare prin care se urmareste constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activitati economice determinate

(3) La inceperea controlului operativ si inopinat, inspectorul antifrauda este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de control si ordinul de serviciu

(4) Ori de cate ori controlul operativ si inopinat se efectueaza la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului, acesta se consemneaza in registrul unic de control

(5) La finalizarea controlului operativ si inopinat se incheie procese-verbale de control/acte de control, in conditiile legii.”

Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art 100-Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala

(1) Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspectie fiscala competent, in functie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc

(2) Analiza de risc reprezinta activitatea efectuata in scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a le gestiona, precum si de a le utiliza in vederea selectarii contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale

(3) Contribuabilul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita.”

Dupa articolul 115 se introduce un nou articol, articolul 1151, cu urmatorul cuprins:

Art1151 - Reguli speciale privind stingerea creantelor fiscale prin plata sau compensare

(1) Platile efectuate de catre debitori nu se distribuie si nu sting obligatiile fiscale inscrise in titluri executorii pentru care executarea silita este suspendata in conditiile art. 148 alin. (2) lit. a) si d), cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32)

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul stingerii obligatiilor fiscale prin compensare.”

12. La articolul 116, alineatul (1) si litera h) a alineatului (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica, inclusiv unitatile subordonate acesteia

................................................................................................

h) la data nasterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potrivit art. 117, astfel:

1. la data platii pentru sumele achitate in plus fata de obligatiile fiscale datorate;

2. la data prevazuta de lege pentru depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit, in cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anuala, potrivit legii. Restituirea se face in limita sumei ramase dupa regularizarea impozitului anual cu platile anticipate neachitate;

3. la data emiterii deciziei de impunere anuala, in cazul impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea anuala, potrivit legii. Restituirea se face in limita sumei ramase dupa regularizarea impozitului anual cu platile anticipate neachitate;

4. la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 170;

5. la data prevazuta de lege pentru depunerea declaratiei fiscale, in cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea prevazuta la art. 1172;

6. la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit.”

13. Dupa articolul 117 se introduc doua noi articole, articolele 1171 si 1172, cu urmatorul cuprins:

Art. 1171 -Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata

(1) Taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare se ramburseaza de organul fiscal potrivit procedurii si conditiilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice

(2) Organul fiscal decide in conditiile prevazute in ordin daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii, in baza unei analize de risc

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care suma solicitata la rambursare este de pana la 45.000 lei, organul fiscal ramburseaza taxa cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale

(4) Dispozitiile alin. (3) nu se aplica:

a) in cazul in care contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;

b) in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite

(5) Ori de cate ori, in conditiile prezentului articol, rambursarea se aproba cu inspectie fiscala ulterioara, inspectia fiscala se decide in baza unei analize de risc potrivit art. 100.

ArtL 1172-Prevederi speciale privind restituirea creantelor fiscale colectate prin retinere la sursa

(1) In situatia in care platitorul a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat, restituirea acestuia se efectueaza de catre platitor, la cererea contribuabilului depusa in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea prevazut la art. 135

(2) Sumele restituite de catre platitor se regularizeaza de catre acesta cu obligatiile fiscale de acelasi tip datorate in perioada fiscala in care s-a efectuat restituirea. Pentru diferentele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 116 sau 117, dupa caz

(3) In cazul contribuabililor nerezidenti care depun certificatul de rezidenta fiscala ulterior retinerii la sursa a impozitului de catre platitorul de venit, restituirea si regularizarea potrivit prezentului articol se efectueaza chiar daca pentru perioada fiscala in care creanta fiscala restituita a fost datorata s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale

(4) Pentru impozitul pe venit care se regularizeaza potrivit prezentului articol, platitorul nu depune declaratie rectificativa

(5) In situatia in care platitorul nu mai exista, restituirea impozitului pe venit retinut la sursa in cuantum mai mare decat cel legal datorat se efectueaza de catre organul fiscal competent, in baza cererii de restituire depuse de contribuabil. Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale contribuabilului solicitant

(6) Platitorul are obligatia de a corecta, daca este cazul, declaratiile informative corespunzatoare regularizarii efectuate.”

. La articolul 120, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(7) Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.”

. La articolul 124, dupa alineatul (1) se introduce unnou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) In cazul creantelor contribuabilului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligatii fiscale de plata si care au fost stinse anterior anularii, contribuabilul este indreptatit la dobanda incepand cu ziua in care a operat stingerea creantei fiscale individualizate in actul administrativ anulat si pana in ziua restituirii sau compensarii creantei contribuabilului rezultate in urma anularii actului administrativ fiscal. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care contribuabilul a solicitat acordarea de despagubiri, in conditiile art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia prevazuta la art. 83 alin. (41).”

La articolul 149, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(11) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator. In acest caz, prin exceptie de la art. 145 alin. (1), poprirea nu poate fi infiintata inainte de implinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicarii somatiei.”

La articolul 209, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, precum si impotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre:

a) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 5 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale de inspectie/control;

b) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice competenta conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, pentru contestatiile formulate de acestia, ce au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 5 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale de inspectie/control;

c) Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de 5 milioane lei sau mai mare, pentru contestatiile formulate de marii contribuabili, precum si cele formulate impotriva actelor enumerate in prezentul articol, emise de organele centrale de inspectie/control, indiferent de cuantum.”

Art. IV. - (1) In indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, inspectorii antifrauda pot constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale in toate domeniile de competenta ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

(2) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se poate stabili competenta de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor si pentru alte structuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

 

 

 

 

 

Citit 5084 ori Ultima modificare 07 Mar,2014
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Super User

Sintem o echipa de profesionisti

Website www.brasovconta.ro

Lasa un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.